POLSKO – NIEMIECKA WYMIANA MDZIE痀 W ZESPOLE SZK樱 EKONOMICZNYCH

W dniach 07.06.2017 – 11.06.2017 uczniowie Technikum Nr 1 oraz Hildegardisschule
 z Münster realizowali kolejny, pi阾nasty, wspólny projekt: i阾a w Polsce i Niemczech - podobie駍twa i ró縩ice w tradycjach wielkanocnych i bo縪narodzeniowych.

Pierwszego dnia go禼i powita dyrektor szko硑, pan Tadeusz Burczyk oraz kierownik praktycznej nauki zawodu, pani Stanis砤wa G潮b-Brandt. Po wspólnym 秐iadaniu rozpocz瓿o si zwiedzanie szko硑 pod kierunkiem przewodnicz眂ego Samorz眃u Szkolnego, Micha砤 Jankowskiego. Go禼ie mieli okazj pozna pracownie informatyczne, gabinet przedmiotów ekonomicznych, historii, multimedialne pracownie j陑yków obcych oraz pracownie patronackie ufundowane przez starogardzkie firmy. Uczniowie i nauczyciele z Niemiec byli pod du縴m wra縠niem nowoczesnego wyposa縠nia sal i pracowni lekcyjnych. Nast阷nie rozpocz瓿a si praca nad projektem, kontynuowana równie drugiego dnia. M硂dzie przedstawia砤 efekty swoich przygotowa do spotkania, prezentacje multimedialne, które dotyczy硑 tradycji i眛 Bo縠go Narodzenia i Wielkiej Nocy. Pó糿iej wskazywano na podobie駍twa i ró縩ice, m硂dzie zwróci砤 równie uwag na problem komercjalizacji, która dotkn瓿a tych 秝i眛.
Równie pierwszego dnia pokazali秏y go禼iom nasze miasto, po którym przewodnikiem by  pracownik Muzeum Ziemi Kociewskiej, pan Zbigniew Potocki - pos硊guj眂y si biegle j陑ykiem niemieckim. Spacer rozpocz背 si w centralnym punkcie Starogardu, Rynku, a zako馽zy przy budynku Starostwa Powiatowego.
W planie kolejnego dnia wspólnego programu by udzia硊 go禼i w dwóch lekcjach, wg planu gospodarzy, czyli uczniów przyjmuj眂ych w swoich domach m硂dzie z Niemiec, pó糿iej wspólnie pracowano nad projektem i przygotowano wystaw, któr stanowi wykonane w grupach kalendarze uwzgl阣niaj眂e dni 秝i眛eczne w Polsce i Niemczech, dni wolne od zaj赕 dydaktycznych oraz takie, jak: Walentynki, Dzie Kobiet, Dzie Matki. Wszystkie prace zosta硑 omówione przez osoby je przygotowuj眂e. Wskazano na ró縩e daty zwi眤ane z tymi samymi 秝i阾ami, np. Dzie Matki
w Niemczech przypada w drug niedziel maja, jest to wi阠 data ruchoma.
Tego dnia wszyscy z niecierpliwo禼i oczekiwali na ostatni punkt wspólnego programu, niespodziank, któr okaza硑 si warsztaty kelnerskie przygotowane przez pani Ma砱orzat ieczkowsk i pana Dawida Niemczyka. Uczestnicy spotkania poznali min. standardy nakrycia sto硊, sposoby przenoszenia zastawy sto硂wej, elementy dekoracyjne oraz sposób prezentacji go禼iom wina i jego podawania. Ch阾ni z du縴m zaanga縪waniem uczestniczyli w 鎤iczeniach praktycznych.
W pi眛ek nasi go禼ie byli na wycieczce w Malborku, gdzie z niemieckoj陑ycznym przewodnikiem zwiedzili krzy縜cki zamek – arcydzie硂 architektury obronnej i rezydencyjnej pó糿ego 秗edniowiecza, najwi阫szy gotycki zespó zamkowy na 秝iecie. W klimat dawnych czasów z wielkim zaanga縪waniem i umiej阾no禼i wprowadzi zwiedzaj眂ych przewodnik, który z pasj opowiedzia o budowli i przybli縴 wa縩e fakty historyczne. Dzi阫i temu m硂dzie i nauczyciele byli bardzo zadowoleni.
Po wspólnie zjedzonym obiedzie polska i niemiecka m硂dzie pod opiek nauczycieli pojecha砤 poci眊iem do Czarnej Wody,  gdzie oczekiwali rodzice, pa駍two Angelik i Rafa Majchrzakowie, którzy przygotowali ognisko i pocz阺tunek. dna pogoda pozwoli砤 nie tylko na wspólne biesiadowanie, gr w pi砶 i zabawy j陑ykowe, ale równie och硂dzenie nóg w pobliskiej rzece. Wszyscy pe硁i wra縠 wrócili do domów.
Ostatni dzie realizacji projektu przeznaczyli秏y na wycieczk. Na 縴czenie go禼i byli秏y w muzeum w Sztutowie, a tak縠 Gda駍ku i Sopocie. Starali秏y si w krótkim czasie pokaza miejsca wa縩e
w  naszej historii, a tak縠 ciesz眂e si ogromnym zainteresowaniem turystów odwiedzaj眂ych Polsk: Ko禼ió Mariacki, Ratusz, Dwór Artusa, Z硂t Bram, Fontann Neptun. W Sopocie zaproponowali秏y spacer po pla縴, ulic Bohaterów Monte Cassino - s硑nnym deptakiem z atrakcj tam si znajduj眂 - Krzywym Domkiem.

Kolejn, pi阾nast ju wymian uczniów mo縠my zaliczy do bardzo udanych. Realizacja programu pozwoli砤 na integracj polskiej i niemieckiej m硂dzie縴 oraz nauczycieli. Nasi uczniowie doskonalili j陑yk niemiecki, a uczniowie i nauczyciele szko硑 partnerskiej podejmowali nie秏ia砮 próby nauki j陑yka polskiego.
Pozytywna opinia uczniów, szczególnie ze szko硑 partnerskiej jest dla nauczycieli najwi阫sz nagrod
i motywacj do zaanga縪wania w polsko – niemieck wymian m硂dzie縴 w przysz硂禼i.

Dzi阫uj rodzicom uczniów, którzy go禼ili u siebie m硂dzie niemieck i swoj trosk i serdeczno禼i przyczynili si do stworzenia wspania砮j atmosfery, w której up硑n背 pobyt naszych go禼i. Szczególne s硂wa podzi阫owania kierujemy pod adresem pa駍twa Angeliki i Rafa砤 Majchrzaków, którzy zaprosili ca潮 grup do Czarnej Wody. Dzi阫uj dyrekcji naszej szko硑 i nauczycielom pomagaj眂ym w realizacji projektu w szczególno禼i naszym germanistkom: paniom: Ma砱orzacie ieczkowskiej, które wspiera硑 mnie od pocz眛kowej fazy projektu i przez ca硑 czas jego realizacji i go禼i砤 w swoim domu nauczyciela z partnerskiej szko硑, Joannie Czepirskiej,  Beacie Czerniejewskiej, Karolinie Szlachcikowskiej oraz panu Dawidowi Niemczykowi za zorganizowanie warsztatów kelnerskich.


Realizacja projektu by砤 mo縧iwa dzi阫i finansowemu wsparciu Polsko - Niemieckiej Wspó硃racy M硂dzie縴.

 

Koordynator projektu Ewa Balcerzak