SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNI覹 PRZED WYJAZDEM NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE DO LIZBONY

W dniu 27 lutego 2017 o godz. 15.30 odby硂 si spotkanie z rodzicami uczniów, którzy w dniach od 22 maja do 2 czerwca br. odb阣 praktyki zagraniczne w Portugalii. W spotkaniu wzi背 udzia dyrektor szko硑: Tadeusz Burczyk, wicedyrektor: Andrzej Prabucki,  Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu Pani Stanis砤wa G潮b-Brandt oraz nauczyciel j陑yka angielskiego - opiekun w czasie pobytu uczniów w Lizbonie, Pani Emilia Chilicka.

Spotkanie przebiega硂 w bardzo mi砮j atmosferze. Dyrektor omówi najwa縩iejsze kwestie zwi眤ane z przygotowaniem wyjazdu na praktyki oraz pobytem w Lizbonie. Odpowiedzia na pytania rodziców, zwi眤ane z odbywanie praktyk zagranicznych. Spotkanie z rodzicami zako馽zy硂 si mi硑m akcentem, którym jest wspólne pami眛kowe zdj阠ie.

 

AP