Wsp蟪praca z Zak砤dami Farmaceutycznymi Polpharma S.A

Technikum Nr 1 im Noblistów Polskich w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gda駍kim nawi眤a硂 wspó硃rac z Zak砤dami Farmaceutycznymi Polpharma S.A w Starogardzie Gda駍kim. Efektem tej wspó硃racy by硂  podpisanie w dniu 08 lipca 2016 r. umowy przez Polpharm S.A ze szko潮  w zakresie kszta砪enia  uczniów w nowym zawodzie- technik analityk . Nauka zawodu technik analityk w klasie o profilu chemicznym odbywa si w tzw. systemie dualnym, zwanym te przemiennym lub dwutorowym polegaj眂ym na zdobywaniu praktycznych umiej阾no禼i u pracodawcy oraz kszta砪eniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym. Jest on bardzo upowszechniony w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Norwegii i Francji. Dzi阫i wspó硃racy z Zak砤dami Farmaceutycznymi Polpharma SA, uczniowie nowej klasy b阣 mieli mo縧iwo舵 kszta砪enia praktycznego pod okiem najlepszych specjalistów. W zaadaptowanych do tego celu laboratoriach na terenie Polpharmy, b阣 mogli m.in. korzysta z nowoczesnej aparatury pomiarowej, niezb阣nych elektronarz阣zi i odczynników. 4-letni cykl nauczania obejmuje 750 godzin kszta砪enia zawodowego praktycznego i 240 godzin praktyk zawodowych.  Teoretyczna nauka zawodu rozpocz瓿a si z pocz眛kiem roku szkolnego, natomiast zdobywanie praktycznych umiej阾no禼i w Polpharmie planowane jest od stycznia 2017 r. W roku szkolnym 2016-2017 kszta砪eniem w zawodzie technika analityka obj阾ych jest 16 uczniów.

W trakcie nauki uczniowie uzyskaj 秝iadectwa potwierdzaj眂e kwalifikacje: „A.59. przygotowywanie sprz阾u, odczynników chemicznych i próbek do bada analitycznych” oraz „A.60. wykonywanie bada analitycznych”. Egzaminy zwi眤ane z tymi kwalifikacjami zaplanowane s w klasie drugiej i czwartej.

Stanis砤wa Brandt