Spotkania z rodzicami

W miesicu wrzeniu odbyy si  dwa spotkania wychowawców  z rodzicami uczniów wszystkich klas. Kade ze spotka  poprzedzone byo zebraniem  rodziców z dyrekcj szkoy. Dyrektor poinformowa rodziców o wynikach egzaminów maturalnych oraz z przygotowania zawodowego. Podkreli  z zadowoleniem , e nasze Technikum jest na pierwszym miejscu w województwie pod wzgldem zdawalnoci  matury i yczy rodzicom klas maturalnych takich samych lub lepszych wyników ich dzieci w biecym roku szkolnym. Rodzice zostali poinformowani o niektórych punktach statutu szkoy dotyczcych oceniania i frekwencji  oraz o praktykach zawodowych uczniów , które bd odbywane w kraju i za granic. Równie  w pierwszym miesicu nowego roku szkolnego odbyo si zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców. Przewodniczc Prezydium Rady Rodziców zostaa pani Joanna Tuska, zastpc pan Mirosaw Stosik, sekretarzem pani Regina Kotowska. Rada Rodziców pozytywnie i jednogonie zaopiniowaa Program Wychowawczy  , Program Profilaktyki oraz terminy dodatkowych dni wolnych  przedstawionych przez dyrektora szkoy. Rodzice zwiedzili nowo wyremontowane  sale lekcyjne,  korytarze szkolne oraz ufundowane pracownie patronackie.

Stanisawa Gb-Brandt