PRACOWNIA PATRONACKA DLA UCZNI覹 TECHNIK ANALITYK

W bie勘cym roku szkolnym nauk w szkole rozpocz阬i uczniowie klasy pierwszej o profilu chemicznym, którzy kszta砪 si w zawodzie technik analityk  w  tzw. systemie dualnym. Zaj阠ia ogólne i teoretyczne odbywaj si w szkole, natomiast zaj阠ia praktyczne b阣 przeprowadzane pod opiek najlepszych specjalistów na terenie Zak砤dów Farmaceutycznych Polpharma SA w specjalnie przygotowanych laboratoriach. B阣 korzysta ze sprz阾u i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych - zapoznaj si z najwa縩iejszymi metodami analizy chemicznej - klasycznymi, fizykochemicznymi i biologicznymi. Dzi阫i wspó硃racy  szko硑 z Zak砤dami Farmaceutycznymi Polpharma SA szko砤 wzbogaci砤 si w pracowni patronack przeznaczon do prowadzenia zaj赕 teoretycznych z chemii. Pan Tomasz Moys -  Wiceprezes Zarz眃u Polpharma SA  dokona symbolicznego otwarcia  pracowni patronackiej w dniu rozpocz阠ia nowego roku szkolnego. Polpharma nadal sukcesywnie wyposa縜 pracowni patronack w szkole, kompletne jej urz眃zenie zaplanowane jest na zako馽zenie  I semestru 2016-2017.

Szkole naszej zale縴 na tym, 縠by Zak砤dy Farmaceutyczne Polpharma otrzyma硑 dobrze wykszta砪onych, gotowych do pracy, kompetentnych pracowników oraz 縠by te uczniowie po sko馽zeniu szko硑 mieli perspektyw pracy w wymarzonym zawodzie i  w wymarzonej firmie.

Stanis砤wa G潮b-Brandt

 kierownik praktycznej nauki zawodu