XIII iatowy Zjazd Sybirak體

Od pocz眛ku Zjazd Sybiraków odbywa si niezmiennie 17 wrze秐ia. Jak co roku uczniowie naszej szko硑 uczestniczyli w tym niezwyk硑m wydarzeniu.

Wizyt w Szymbarku zacz阬i秏y od zwiedzania Centrum Edukacji i Promocji Regionu wraz z przewodnikiem. Zobaczyli秏y unikalne w skali 秝iata obiekty, m. in.: Najd硊縮z Desk iata, Dom Sybiraka, Bunkier TOW "Gryf Pomorski" i Najwi阫szy Koncertuj眂y Fortepian iata. Oczywi禼ie jedn z najbardziej charakterystycznych atrakcji znajduj眂 si w CEPR jest "Dom do Góry Nogami". Ka縟y zwiedza ten ciekawy dom, aby odczu efekty zawirowa b酬dnika.

Po atrakcjach turystycznych i chwili odpoczynku rozpocz瓿y si uroczysto禼i zwi眤ane z XIII iatowym Zjazdem Sybiraków. By砤 to dla nas 縴wa lekcja historii i patriotyzmu. Sybiracy zje縟縜j si z ca砮go 秝iata, opowiadaj o swoich prze縴ciach, których byli 秝iadkami. O godzinie 13.00 uczczono pami赕 tych historycznych wydarze apelem, po którym wszyscy zgromadzeni wzi阬i udzia we mszy 秝i阾ej pod przewodnictwem Biskupa Pelpli駍kiego Ryszarda Kasyny. Po mszy odby砤 si cz甓 oficjalna z wyst眕ieniem przedstawicieli Sybiraków oraz w砤dz samorz眃owych.

Corocznie udzia naszej szko硑 w iatowym Zje糳zie Sybiraków jest dla nas wielkim prze縴ciem. Wracamy do domu w zamy秎eniu, bogatsi w wiedz historyczn i zas硊chani w pie秐i i wiersze patriotyczne.