PRACOWNIA PATRONACKA DLA UCZNI覹 TECHNIK HANDLOWIEC

W dniu rozpocz阠ia nowego roku szkolnego 2016-2017 w Zespole Szkó Ekonomicznych - Technikum im. Noblistów Polskich w Starogardzie Gda駍kim odby硂 si uroczyste otwarcie  pracowni patronackiej. Patronat nad nowoczesn pracowni dla technika handlowca obj瓿a Firma BROKER, SPUTNIK oraz GALERIA NEPTUN. Firmy te przeprowadzi硑  remont kapitalny sali lekcyjnej oraz sfinansowa硑 wyposa縠nie pracowni. Patronat nad klas technik handlowiec pozwoli uczniom na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych w nowoczesnych  warunkach nauki. Kszta砪enie m硂dzie縴 w tym   kierunku podyktowane jest potrzebami lokalnego rynku pracy. Absolwenci  b阣 mogli podj辨 prac na 秗ednim szczeblu zarz眃zania w przedsi阞iorstwach o ró縩ych formach w砤sno禼i, realizowa podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzeda縴 detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowani b阣 do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia w砤snej firmy handlowej.

 Otwarcia dokona  Prezes Zarz眃u firmy Broker -  Pan Mariusz Szwarc wraz z przedstawicielem Firmy Sputnik, który reprezentowa Pana Tomasza Pastw. 

Nowo powsta砤 pracownia patronacka jest przyk砤dem dobrych praktyk - wspó硃racy szko硑  i wymienionych lokalnych przedsi阞iorców.

 Stanis砤wa G潮b-Brandt

 kierownik praktycznej nauki zawodu