Pomorskie Obchody iatowego Dnia FAS

iatowy Dzie FAS jest swoist kampani, której celem jest zwi阫szenie 秝iadomo禼i spo砮cznej dotycz眂ej skutków spo縴wania alkoholu przez kobiety w ci笨y.   Jednym z powa縩ych skutków jest FAS  jest uszkodzenie ró縩ych narz眃ów, zw砤szcza mózgu. Stanowi on obecnie najcz阺tsz przyczyn upo秎edzenia umys硂wego u dzieci.

Komisja Konkursowa Powiatowego konkursu dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych Powiatu Starogardzkiego pod has砮m „STOP FAS” og硂szonego w czerwcu oceni砤 przekazane do Starostwa plakaty  i dokona砤 rozstrzygni阠ia konkursu.

Uczennica naszej szko硑 , Celina Rogali駍ka z kl.2 Tcr zaj瓿a III miejsce i otrzyma砤 bon do Empiku.

Wr阠zenie nagród zwyci陑com konkursu plastycznego nast眕i硂 w砤秐ie podczas tego Festynu na Rynku. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.!
       

Iwona Grudzi駍ka