Uroczyste rozpocz阠ie roku szkolnego 2016/2017

W dniu 1 wrze秐ia 2016 odby硂 si uroczyste rozpocz阠ie nowego roku szkolnego 2016/2017.

Prowadz眂y uroczysto舵 uczniowie kl. II Tb powitali  przyby硑ch go禼i, dyrekcj  szko硑, grono pedagogiczne, oraz uczniów wszystkich klas.

Ceremonii otwarcia nowego roku szkolnego dokona dyrektor szko硑 Pan Tadeusz Burczyk, który serdecznie przywita  go禼i przyby硑ch na nasz uroczysto舵:  Pana Leszka Burczyka Starost Starogardzkiego, Pana Tomasza Moisa Dyrektora Operacji Przemys硂wych Grupy Polpharma- Wiceprezesa Zarz眃u Zak砤dów Farmaceutycznych Polpharma SA, Pani Ann Kwapi駍k- HR Biznes Partner, Pana Mariusza Szwarca - w砤禼iciela Firmy Broker, reprezentanta Firmy Sputnik Pana Grzegorza Karbowskiego. Dyrektor z wielk przyjemno禼i poinformowa zebranych o tym, 縠 nasza szko砤 pod wzgl阣em zdawalno禼i egzaminu maturalnego w roku 2016 zaj瓿a I miejsce w  województwie pomorskim w秗ód Techników. Równie poinformowa wszystkich o nowym kierunku kszta砪enia w systemie dualnym w zawodzie technik analityk. Uczniowie b阣 realizowa przedmioty zawodowe praktyczne w laboratoriach na terenie Polpharmy. Dyrektor podzi阫owa  zarz眃owi Polpharmy za ufundowanie pracowni patronackiej do kszta砪enia teoretycznego dla technika analityka w szkole. Równie s硂wa podzi阫owania skierowa do pana Mariusza Szwarca, który wraz z w砤禼icielem Firmy Sputnik panem Tomaszem Pastw przygotowali pracowni patronack  dla uczniów kszta砪眂ych si w zawodzie technik handlowiec. Nast阷nie g硂s zabierali nasi go禼ie - Starosta Starogardzki, który podkre秎i znaczenie wspó硃racy szko硑 z pracodawcami - efektem której s  nowe sale patronackie. Podkre秎i te zas硊g szko硑 w organizowaniu praktyk zagranicznych dla uczniów oraz z zadowoleniem relacjonowa jakie wspania砮  opinie móg us硑sze od pracodawców zagranicznych w czasie wizyty monitoruj眂ej. Pan Tomasz Mois - Wiceprezes Zarz眃u Zak砤dów Farmaceutycznych Polpharma SA scharakteryzowa swoje przedsi阞iorstwo oraz  wyrazi zadowolenie z nowego  profilu kszta砪enia utworzonego w szkole  we wspó硃racy z Polpharm. Nast阷nie w砤禼iciel Firmy Broker Pan Mariusz Szwarc w swoim wyst眕ieniu zach阠a  uczniów do systematycznej nauki i pracy nad sob oraz zako馽zy 縴czeniami wytrwa硂禼i  i sukcesów  w nowym roku szkolnym.

Uroczysto舵 zako馽zy砤 si monta縠m  s硂wno - muzycznym  przygotowanym  przez uczniów kl. II Tb pod opiek Pana Dawida Niemczyka i  Pani Alicji Negowskiej .

Stanis砤wa G潮b-Brandt