Nowe do秝iadczenia naszych uczni體- Business Week 2016

W dniach 3-08 lipca 2016 roku 8 uczniów naszej szko硑 uczestniczy w programie  ameryka駍kiej organizacji Washington Business Week. Zaj阠ia- warsztaty odbywaj si w szkole w Boles砤wowie,  uczestnicy zakwaterowani s w internacie.  Szko酬 nasz reprezentuj uczniowie z klas: technika ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik informatyk. Ucze Mariusz Chwaszczy駍ki z klasy III Ta    w ubieg硑m roku by uczestnikiem warsztatów- obecnie awansowa- organizatorzy powierzyli mu pe硁ienie funkcji asystenta.  Uczestnicy tworz w grupach  firmy, w których w symulowanych warunkach realizuj dzia砤nia wynikaj眂e z rzeczywistej problematyki biznesowej. Uczniowie maj mo縧iwo舵 rozwijania umiej阾no禼i istotnych z punktu widzenia globalnej ekonomii, przywództwa, wyra縜nia wolnej inicjatywy, poznaj zasady etyki zawodowej. Przygotowuj si do kreowania w砤snej kariery, realizacji zada w miejscu pracy, zarz眃zania czasem, zasobami, finansami. Zaj阠ia odbywaj si z udzia砮m  m硂dych wolontariuszy ameryka駍kich i pod opiek wyk砤dowców reprezentuj眂ych firmy znajduj眂e si w stanie Washington. J陑ykiem wyk砤dowym jest j陑yk angielski. W dniu 5 lipca nauczyciele Zespo硊 Szkó Ekonomicznych - pani Ewa Balcerzak- wychowawczyni uczniów klasy II Ta bior眂ych udzia w programie Business Week, pan Mariusz Be砪z眂ki -opiekun Samorz眃u Uczniowskiego oraz pani Stanis砤wa G潮b-Brandt-  kierownik praktycznej nauki zawodu odwiedzili swych uczniów i mieli okazj uczestniczenia w zaj阠iach razem z m硂dzie勘. Z przeprowadzonych rozmów z uczniami wynika ,縠 s oni zadowoleni, maj mo縧iwo舵 nawi眤ania kontaktów z rówie秐ikami innych szkó w Polsce, Bia硂rusi oraz USA. 痽czymy jak najlepszych wra縠 , natomiast w rywalizacji mi阣zy grupami - zaj阠ia wysokich miejsc oraz dobrej wspólnej zabawy.  

                                                                                   Stanis砤wa G潮b-Brandt