Akademia z okazji zako馽zenia roku szkolnego 2015/2016

24 czerwca 2016 roku na hali sportowej Zespo硊 Szkó Ekonomicznych odby砤 si uroczysto舵 zako馽zenia roku szkolnego 2015-2016  dla uczniów klas I- III.

Swoj obecno禼i zaszczycili nas rodzice, zaproszeni go禼ie, nauczyciele i pracownicy szko硑. Na uroczysto舵 przybyli pracodawcy-fundatorzy nagród pieni昕nych i rzeczowych dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce w poszczególnych zawodach. S硂wa powitania skierowa砤 do nich pani Stanis砤wa G潮b-Brandt- kierownik kszta砪enia praktycznego. Dyrektor szko硑 pan Tadeusz Burczyk dokona podsumowania wyników nauczania w bie勘cym roku szkolnym oraz wr阠zy 秝iadectwa z wyró縩ieniem 29 uczniom. Nast阷nie wr阠zy nagrody ksi笨kowe dla  najlepszych uczniów z poszczególnych klas. Nagrody i du縠 brawa otrzymali uczniowie ze 100 % frekwencj. Uczestnicz眂y w uroczysto禼i Pracodawcy równie nagrodzili swoimi nagrodami najlepszych uczniów. Przewodnicz眂a Rady Rodziców pani Joanna Tuska z硂縴砤 serdeczne podzi阫owania gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obs硊gi oraz uczniom -縴cz眂 wiele s硂馽a i dobrego odpoczynku w okresie wakacji. W imieniu m硂dzie縴 ze swoimi podzi阫owaniami wyst眕i przewodnicz眂y samorz眃u- Micha Jankowski.

Po ceremonii zako馽zenia roku szkolnego 2015/2016 po縠gnali秏y szko酬 na weso硂.  

Program artystyczny przygotowany zosta bardzo pomys硂wo i dowcipnie przez klas II Tc pod kierunkiem wychowawcy-pani Anety Janickiej.

                                                                                     Stanis砤wa G潮b-Brandt

                                                                                           Aneta Janicka