Nagrody ufundowane przez Pracodawc體 na zako馽zenie roku szkolnego 2015-2016

Od kilku lat Pracodawcy z naszego terenu wspó硃racuj眂y ze szko潮  funduj  nagrody pieni昕ne i rzeczowe dla najlepszych uczniów w poszczególnych zawodach. Na zako馽zenie roku szkolnego 2015-2016 pracodawcy wr阠zyli nagrody dla 7 uczniów. 

 1. Najlepsz uczennic w zawodzie technik ekonomista jest Malwina Ro縠k z klasy III Ta ze 秗edni ocen 5,31.  Nagrod pieni昕n ufundowa硂 Przedsi阞iorstwo Produkcyjno-Handlowe „HEROLD” Spó砤 Jawna w Zblewie. Nagrod w imieniu Firmy wr阠zy砤 Pani  Dyrektor Banku Millennium- Hanna K阣zierska.
   
 2. Drug nagrod pieni昕n otrzyma砤 Martyna Tor硂pp- równie ekonomistka  z klasy III Ta ze 秗edni 5,23. Nagrod pieni昕n dla Martyny ufundowa Bank Millennium. Nagrod wr阠zy砤 Dyrektor Banku -Pani Hanna K阣zierska.
   
 3. Najlepsz uczennic w zawodzie technik logistyk ze 秗edni 5,47  jest Agata Seroka z klasy 3 Td. Nagrod pieni昕n dla Agaty ufundowa硂 Przedsi阞iorstwo Us硊gi Transportowe Grzegorz Sroka w Lubichowie. Nagrod wr阠zy砤 w砤禼icielka Firmy - Pani  Anita Sroka . 
   
 4. W秗ód  handlowców  w tym roku szkolnym najwy縠j oceniona zosta砤  Dorota Czubkowska z klasy III Tch  ze 秗edni  ocen  5,07. Nagrod pieni昕n ufundowa砤 Firma Broker w Starogardzie Gd. W imieniu Firmy Broker nagrod wr阠zyli wspó硃racownicy- Pani Kinga Wa砤szewska oraz Pan Marcin Nowak
   
 5. Przedsi阞iorstwo PESTAR Spó砶a  z ograniczon odpowiedzialno禼i  w Starogardzie Gda駍kim ufundowa硂 nagrod rzeczow - tablet dla najlepszego ucznia w zawodzie technik informatyk. Najlepszym uczniem w zawodzie  informatyk jest   Przemys砤w Scharmach  z klasy III Ti, który uzyska  秗edni 5,00. Nagrod w imieniu w砤禼iciela Firmy PESTAR wr阠zy砤  Pani Agnieszka Narloch.
   
 6. Firma TOMAX w Starogardzie Gda駍kim  ufundowa砤 nagrod dla najlepszego ucznia w zawodzie technik obs硊gi turystycznej-jest  to Karolina Olejniczak- z klasy 3 Tbt. ze sredni 4,94.  . W imieniu  Firmy nagrod wr阠zy砤  pani Katarzyna Zinger.
   
 7. Najlepsz uczennic w zawodzie technik organizacji reklamy  jest Weronika Stangel- z klasy 3 Tbr. ze sredni 4,69.  Nagrod ufundowa Bank Spó砫zielczy w Starogardzie Gd . W imieniu Banku nagrod wr阠zy砤 przewodnicz眂a Rady Rodziców Pani Joanna Tuska.

Sk砤damy serdeczne podzi阫owania fundatorom za przyznane nagrody oraz za obecno舵 na naszej uroczysto禼i.  Natomiast nagrodzonym uczniom gratulujemy i 縴czymy sukcesów w nowym roku szkolnym.


                                                               Stanis砤wa G潮b-Brandt
                                                        kierownik praktycznej nauki zawodu