Egzaminu potwierdzaj眂y kwalifikacje w zawodzie T.09

Nasza szko砤 przy wspó硃racy z Hotelem Hilton w Gda駍ku zorganizowa砤  kwalifikacyjny kurs zawodowy kwalifikacji  T.09- wykonywanie us硊g kelnerskich. Uczestnikami kursu byli  doro秎i uczniowie z ró縩ych klas, którzy chcieli uzyska kwalifikacje- wykonywanie us硊g kelnerskich.

Zaj阠ia teoretyczne prowadzone by硑 w szkole, za szkolenie praktyczne odbywa硂 si w Hotelu Hilton.  Po zako馽zeniu kursu przeprowadzony zosta  egzamin potwierdzaj眂y kwalifikacje w zawodzie, który odby si w dniach 14-15.06.2016. Przeprowadzili秏y go dzi阫i wspó硃racy z Hotelem Hilton, który udost阷ni  cz甓 potrzebnego  do egzaminu wyposa縠nia.  Na poni縮zych zdj阠iach wida stanowiska egzaminacyjne z przygotowanym stanowiskiem produkcyjnym, pomocnikiem kelnerskim, stanowiskiem do pracy z arkuszem oraz sto砮m do obs硊gi konsumenta. 

Oczekujemy na wyniki egzaminów i trzymamy kciuki za wszystkich zdaj眂ych.

Dawid Niemczyk