Technik informatyk na praktykach zawodowych w Lizbonie

Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego.

W kwietniu biecego roku zrealizowano pierwsz cze projektu „Praktyki zagraniczne szans rozwoju zawodowego modziey i dorosych w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – wzio w nim udzia 16 uczniów technikum informatycznego pod opiek dwóch nauczycieli i miao okazj do wyjazdu do Portugalii.

Praktyki odbyway si w CINEL, czyli Centrum Ksztacenia Zawodowego Przemysu Elektronicznego, Energii, Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych w dniach od 11 kwietnia do 22 kwietnia 2016 roku. Misj placówki jest ksztacenie specjalistów oraz szkolenia doskonalce kadr w rónych sektorach gospodarki. Szkoa prowadzi zajcia stacjonarne dla modziey i dorosych w ramach zaj z automatyki, elektryki, elektroniki, informatyki, elektroniki medycznej, multimediów, energii odnawialnej. W ramach kursów i szkole prowadzone s równie zajcia w firmach i instytucjach. Kilkanacie specjalistycznych pracowni, wyposaonych w wysokiej klasy sprzt oraz nowoczesne technologie, tj. turbiny wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne, urzdzenia multimedialne, urzdzenia sieciowe oraz elektronik medyczn robi bardzo due wraenie.

Uczniowie zdobyli nowe dowiadczenie oraz umiejtnoci dotyczce ich zainteresowa oraz kompetencje zawodowe. Zadania powierzone przez portugalskich wykadowców byy wykonywane w grupach. Nowe kompetencje zostay potwierdzone przez dokumenty „Europass Mobility” oraz certyfikaty.