Sprawozdanie z udzia硊 uczni體 na Powiatowych Targach Edukacyjnych

dzia砤 wspieraj眂ych do Projektu:  „Praktyki zagraniczne szans rozwoju zawodowego m硂dzie縴 i doros硑ch w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gda駍kim”
Nr: 2015-1-PL01-KA102-015708

Projekt wspó砯inansowany przez Uni Europejsk w ramach 秗odków Europejskiego Funduszu Spo砮cznego.

 

W dniu 21 marca 2016 r. w godzinach 9.00 - 12.00  na hali sportowej Zespo硊 Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gda駍kim odby硑 si Powiatowe Targi Edukacyjne.

Organizowane ju po raz ósmy Powiatowe Targi Edukacyjne adresowane by硑 do uczniów szkó gimnazjalnych i ich rodziców. Gównym celem Targów by硂 zapoznanie gimnazjalistów z mo縧iwo禼iami dalszego kszta砪enia we wszystkich szko砤ch ponadgimnazjalnych naszego powiatu. By to równocze秐ie dzie otwarty w naszej szkole, umo縧iwiaj眂y wszystkim zainteresowanym zwiedzanie sal lekcyjnych oraz wzi阠ie udzia硊 w ciekawych zaj阠iach.

Uczniowie poszczególnych klas Technika mieli szans zaprezentowania wszystkich swoich kierunków kszta砪enia. Nasze stoiska przygotowali bardzo pomys硂wo poprzez  ró縩orodne 秗odki promocji i reklamy, gdzie oprócz katalogów, informatorów, broszur i prezentacji zaprezentowano informacje dotycz眂e mo縧iwo禼i odbywania praktyk za granic w ramach Projektów Unijnych dofinansowanych ze 秗odków Europejskiego Funduszu Spo砮cznego.

 

Margareta Moritz

 

Tags