Wyniki rekrutacji na praktyki zawodowe do Portugalii dla Technika Informatyka

Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego.

 

WYNIKI REKRUTACJI

 do Projektu:  „Praktyki zagraniczne szans rozwoju zawodowego modziey i dorosych w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gdaskim” – Portugalia

W zwizku z przeprowadzon 13 stycznia 2016r. rekrutacj ogaszamy list osób, które zakwalifikoway si do udziau w Projekcie. Najwysz punktacj osignit w wyniku przeprowadzonego, dwuetapowego procesu rekrutacji, a tym samym udzia w Projekcie uzyskao 16 uczniów z klasy 3 Ti. Wyniki  osignite przez  poszczególnych uczniów zestawione s  na  licie rankingowej.

 

I ETAP REKRUTACJI

22 uczniów z klasy trzecie ksztaccych si w zawodzie - technik informatyka zoyo  Formularze Aplikacyjne i zgodnie z zasadami rekrutacji zostay one przyjte.

W dniu 12 stycznia 2016r. uczniowie przystpili do testów z jzyka angielskiego i przedmiotów zawodowych.

II ETAP REKRUTACJI

Na rozmow kwalifikacyjn, która odbya si 13 stycznia 2016br. zgosio si 22 uczniów z klasy 3Ti. Rozmowa kwalifikacyjna odbywaa si przed komisj rekrutacyjn w skadzie:

  1. Kierownik praktycznej nauki zawodu – Stanisawa Gb –Brandt – przewodniczcy komisji
  2. Koordynator projektu – Andrzej Prabucki
  3. Nauczyciele jzyka angielskiego – Emilia Chilicka i Daniel Szczypior
  4. Nauczyciel przedmiotów zawodowych – ukasz Kruczek

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceniano sposób komunikacji, autoprezentacj, motywacj i uzasadnienie udziau w projekcie oraz swobod i poprawno wypowiedzi w jzyku angielskim. Uczniowie wykazali si wiedz o Projekcie oraz przedstawiali swoje plany i oczekiwania zwizane z wyjazdem na praktyki do Lizbony.

 

WYNIKI KOCOWE REKRUTACJI

Po zakoczeniu dwuetapowej rekrutacji przeprowadzono dokadne zestawienie osignitych przez kandydatów punktów. cznie do zdobycia byo 100 punktów.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja Rekrutacyjna sporzdzia dwie listy kandydatów na praktyki zagraniczne do Portugali:

  1.  list gówn – 16 osób
  2.  list rezerwow – 2 osoby

Lista gówna uczestników Projektu: 16 uczniów

 

Lp.

Nazwisko i imi

Punkty

1

Scharmach Przemysaw

88,0

2

Erdanowski Piotr

81,5

3

Wieczorek Kacper

81,5

4

Wesoek Mikoaj

81,0

5

Woch Jakub

81,0

6

Jakubowski Patryk

78,5

7

Sobczak Tomasz

77,5

8

Czecholewski Leszek

76,0

9

Pawowski Bartosz

75,5

10

Eggert Damian

74,5

11

Kos Patryk

73,0

12

Narloch Daniel

73,0

13

Tobiaski Maciej

69,5

14

Skodowski Dawid

68,0

15

Kortas Mateusz

67,0

16

Stachulski Mateusz

67,0

Lista rezerwowa uczestników Projektu: 2 uczniów

Lp.

Nazwisko i imi

Punkty

1

Potasznik Przemysaw

66,0

2

Spankowski Adrian

64,0

 

Koordynator Projektu:

 Andrzej Prabucki