Szko硑 policealne

REKRUTACJA DO SZKO POLICEALNEJ NR 1 DLA DOROSCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Szko砤 Policealna Nr 1 dla Doros硑ch w Zespole Szkó Ekonomicznych w Starogardzie Gda駍kim ul. Sobieskiego 6 informuje, 縠 trwa nabór s硊chaczy w roku szkolnym 2010/2011 w zawodach: Technik Informatyk, Technik Administracji, Technik Rachunkowo禼i i Technik Ekonomista.

 

Lp

Zawód

Podbudowa

Czas nauki

 

1

Technik Informatyk

Dowolna szko砤 daj眂a wykszta砪enie 秗ednie.

2 lata (682 godz.)

Technik Informatyk

Liceum Profilowane – profil: zarz眃zanie informacj

1 rok (432 godz.)

 

2

Technik Administracji

Dowolna szko砤 daj眂a wykszta砪enie 秗ednie.

2 lata (682 godz.)

Technik Administracji

Liceum Profilowane – profil: ekonomiczno-administracyjny

1 rok (432 godz.)

 

3

Technik Rachunkowo禼i

Dowolna szko砤 daj眂a wykszta砪enie 秗ednie.

2 lata (682 godz.)

Technik Rachunkowo禼i

Liceum Profilowane – profil: ekonomiczno-administracyjny

1 rok (432 godz.)

 

4

Technik Ekonomista

Dowolna szko砤 daj眂a wykszta砪enie 秗ednie.

2 lata (682 godz.)

Technik Ekonomista

Liceum Profilowane – profil: ekonomiczno-administracyjny

1 rok (432 godz.)

 

Nauka jest bezp砤tna i odbywa si w trybie zaocznym w pi眛ki po po硊dniu oraz soboty.

 Rekrutacja:

  1. o przyj阠iu do szko硑 decyduje kolejno舵 zg硂sze,
  2. dokumenty nale縴 z硂縴 w sekretariacie szko硑 wskazuj眂 kierunek kszta砪enia,
  3. matura nie jest wymagana, wystarczy 秝iadectwo uko馽zenia szko硑 daj眂ej wykszta砪enie 秗ednie.

 

Terminy rekrutacji:

  1. do dnia 20 sierpnia 2010 - sk砤danie poda i dokumentów,  
  2. dnia 30 sierpnia 2010 godzina 12.00- og硂szenie przez dyrektora szko硑 listy kandydatów przyj阾ych do szko硑.

 

 

Wymagane dokumenty:

  1. iadectwo uko馽zenia szko硑 秗edniej (orygina, odpis, duplikat lub ksero po秝iadczone przez notariusza) - nie jest wymagana matura,
  2. 2 fotografie legitymacyjne,
  3. Kserokopia dowodu osobistego,
  4. Podanie o przyj阠ie do szko硑

Kwestionariusz osobowy. (dost阷ne w sekretariacie lub na stronie internetowej szko硑: http://www.zse.com.pl )

Wszelkich informacji na temat szko硑 i rekrutacji mo縩a uzyska pod numerem telefonu 58 56 222 49 lub w formie elektronicznej: rekrutacja@zse.com.pl w Zespole Szkó Ekonomicznych na ul. Sobieskiego 6 w Starogardzie Gda駍kim.

Kwestionariusz osobowy

Podanie kandydata

Tags