PROGRAM KO SYMPATYK覹 BIBLIOTEKI

Biblioteka szkolna stanowi integraln cz甓 ka縟ej szko硑 i pe硁i wa縩 rol nie tylko edukacyjn, ale tak縠 pedagogiczn i wychowawcz. Dlatego praca pedagogiczna jest jednym z najwa縩iejszych zada nauczyciela bibliotekarza. Zadaniem bibliotekarza jest m.in. wykorzystywanie ró縩orodnych form promocji ksi笨ki przygotowanie m硂dych ludzi do 秝iadomego i sprawnego poruszania si w 秝iecie 秗odków masowego przekazu i selektywnego korzystania z informacji, a tak縠 organizowane grupowych zaj赕 z m硂dzie勘 stwarzaj w ten sposób szerokie pole do dzia砤 propaguj眂ych czytelnictwo i bieg硂舵 w wyszukiwaniu niezb阣nych informacji. 

Wspieranie procesu wychowawczego szko硑 to jedno z podstawowych zada biblioteki szkolnej. Zaj阠ia Szkolnego Ko砤 Sympatyków Biblioteki stanowi bardzo wa縩y element dzia砤lno禼i biblioteki szkolnej Zespo硊 Szkó Ekonomicznych umo縧iwiaj眂y realizowanie zada wychowawczych. Uczestnicz眂y w nich uczniowie oprócz zainteresowa czytelniczych rozwijaj ró縩orodne zdolno禼i. Przede wszystkim za poszerzaj swoj wiedz o ksi笨ce i bibliotece. 

W tre禼i programu uj阾o zarówno dzia砤nia praktyczne, zwi眤ane z nabywaniem przez uczniów praktycznych umiej阾no禼i pisarskich, literackich i plastycznych, jak i równie wiedz teoretyczn z zakresu wiadomo禼i o ksi笨kach i ich twórcach.
 

Adresaci:

Uczniowie klas I - IV technikum dobrowolnie pracuj眂ych na rzecz biblioteki szkolnej -zainteresowani ksi笨kami, czytelnictwem, dzia砤lno禼i biblioteki, dobrowolnie uczestnicz眂ych w jej pracach, a tak縠 mi硂秐ików ksi笨ek ch阾nych do pracy spo砮cznej i wykazuj眂ych uzdolnienia w dziedzinie rysunku, malarstwa, fotografii


Cele programu:


 Zasady dzia砤nia Ko砤 Sympatyków Biblioteki:


 Formy realizacji programu:


Harmonogram realizacji programu:

Tematy spotka i przewidywany termin ich realizacji: 

 1. Spotkanie organizacyjne- zapoznanie uczniów z celami i tematyk spotka ko砤 - pa糳ziernik
 2. „Dzieje pisma i ksi笨ki. Zmienno舵 formy ksi笨ki w ci眊u wieków” - zaj阠ia z zakresu wiedzy o ksi笨ce.
 3. Szkolny Konkurs Recytatorski Utworów Karola Wojty硑 - pa糳ziernik
 4. Regionalny Konkurs Recytatorski Utworów Karola Wojty硑 - pa糳ziernik
 5. „Sylwetki Wybitnych Pisarzy Wspó砪zesnych” - raz w miesi眂u 
 6. Wyjazd do Wydawnictwa Bernardinum w Pelplinie – luty
 7. Konkurs ,,Nobli禼i, jakich nie znamy” – zaprezentowanie sylwetki polskiego Noblisty – patrona szko硑 - grudzie
 8. Udzia w spotkaniach literackich i autorskich organizowanych w miejskiej Bibliotece Publicznej - wg harmonogramu organizatora
 9. Odwiedzenie Biblioteki Pedagogicznej - grudzie 
 10. Konkurs na recenzj „Moja ulubiona ksi笨ka” - stycze
 11. Noc biblioteki - marzec 
 12. Zorganizowanie wystawy „Dzieje Ksi笨ki” oraz akcji ,,szcz甓liwa ksi笨ka” w zwi眤ku z obchodami iatowego Dnia Ksi笨ki i Praw Autorskich - kwiecie 
 13. Konkurs na recenzj „Ksi笨ka, której nie zapomn..”- kwiecie 
 14. Przeprowadzenie kiermaszu ,,ksi笨ki przeczytanej”- luty
 15. Konkurs na najlepsz interpretacj sceniczn ksi笨ki - w zwi眤ku obchodami Tygodnia Ksi笨ek – maj/czerwiec 
 16. Podsumowanie pracy ko砤 (ankieta) - czerwiec 
 17. Udzia m硂dzie縴 w konkursach realizowanych przez inne instytucje kulturalne - w wyznaczonych terminach 
 18. Udzia w spotkaniach autorskich oraz w spotkaniach z autorytetami w dziedzinie literatury - w wyznaczonych terminach 
 19. Tworzenie gazetek i wystaw okoliczno禼iowych oraz pokonkursowych (prezentacja prac) w gablocie biblioteki i bibliotece - na bie勘co 


Wycieczki organizowane b阣 w zale縩o禼i od liczby ch阾nych, a wystawy i zbiory twórczo禼i uczniów powstan w zale縩o禼i od ilo禼i zgromadzonego materia硊. 
 

 Zamierzone efekty programu:
Ucze:


Sposoby, 秗odki i wska糿iki ewaluacji: