Der Schl黶sel zur Karriere - WYNIKI REKRUTACJI - Edycja 2015/2016

 

 

Projekt – „Sta縠 zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkó zawodowych oraz szkolenia kadry kszta砪enia zawodowego”

Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery – Der Schlüssel zur Karriere”

Nr projektu: 2014-1-PL01-KA102-001876

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYNIKI REKRUTACJI - Edycja 2015/2016

W zwi眤ku z przeprowadzon  17.09. 2015r. rekrutacj pragniemy przedstawi list osób, które zakwalifikowa硑 si do udzia硊 w Projekcie. Najwy縮z punktacj osi眊ni阾 w wyniku przeprowadzonego, dwuetapowego procesu rekrutacji, a tym samym udzia w Projekcie uzyska硂 9 uczniów z klasy 3 Tch oraz 7 uczniów z klasy 3 Tbr. Wyniki  osi眊ni阾e przez  poszczególnych uczniów zestawione s  na  li禼ie  rankingowej.

I ETAP REKRUTACJI 

22 uczniów z klas:  trzeciej Technika Handlowca i trzeciej Technika Organizacji Reklamy z硂縴硂  formularze aplikacyjne i zgodnie z zasadami rekrutacji zosta硑 one przyj阾e. Dawa硂 to uczniom mo縧iwo舵 uczestnictwa w procesie rekrutacji.

15 wrze秐ia  2015r. uczniowie przyst眕ili do testów z j陑yka niemieckiego, a 16 wrze秐ia  z przedmiotów  zawodowych.

II ETAP REKRUTACJI 

Na rozmow kwalifikacyjn, która odby砤 si 17 wrze秐ia  2015r. zg硂si硂 si 12 uczniów z klasy 3 Tch i 10 uczniów z klasy 3Tbr. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa砤 si przed komisj rekrutacyjn w sk砤dzie:

Kierownik praktycznej nauki zawodu – Stanis砤wa G潮b –Brandt – przewodnicz眂y komisji

Koordynator projektu – El縝ieta Szulca

Nauczyciele j陑yka niemieckiego – Karolina Szlachcikowska, Ma砱orzata ieczkowska

Nauczyciel przedmiotów zawodowych – Mariusz Be砪z眂ki

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceniano tre舵 i poprawno舵 wypowiedzi, odporno舵 na stres oraz umiej阾no舵 autoprezentacji. Uczniowie wykazywali si wiedz o Projekcie oraz przedstawiali swoje plany i oczekiwania zwi眤ane z wyjazdem na praktyki do Niemiec.    

WYNIKI KO袰OWE REKRUTACJI 

Po zako馽zeniu dwuetapowej rekrutacji przeprowadzono dok砤dne zestawienie osi眊ni阾ych przez kandydatów punktów. 1cznie do zdobycia by硂 50 punktów.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja Rekrutacyjna sporz眃zi砤 dwie listy kandydatów na sta縠 zagraniczne:

list gówn – 16 osób

list rezerwow – 2 osoby

Lista gówna uczestników Projektu:

Lp.

Nazwisko i imi

Punkty

1

Stangel Weronika

49,05

2

Pirch Barbara

46,75

3

Czubkowska Dorota

42,35

4

Ró縜駍ka Paulina

41,50

5

Zakrzewska Natalia

41,00

6

Glaza Ewelina

39,60

7

Grolewska Kinga

38,75

8

Szela Klaudia

38,00

9

Stosik Klaudia

37,20

10

Suwalska Sandra

36,60

11

痑kowska Patrycja

36,30

12

Wontka Aleksandra

36,25

13

Stawikowska Magdalena

36,00

14

iech Ma砱orzata

34,35

15

Reszczy駍ka Monika

33,25

16

Smuczy駍ka Wiktoria

32,27

 

        

Lista rezerwowa uczestników Projektu:

Lp.

Nazwisko i imi

Punkty

1

Paw硂wska Agnieszka

30,75

2

Nurek Wiktoria

30,45