Uroczysto舵 rozpocz阠ia nowego roku szkolnego 2015/2016

1 wrze秐ia 2015 roku z okazji rozpoczynaj眂ego si nowego roku szkolnego w Technikum Nr 1 im Noblistów Polskich w Zespole Szkó Ekonomicznych odby砤 si uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klasy II Ta. Wszystkich zgromadzonych w szkolnej hali sportowej powitali prowadz眂y uroczysto舵 - Oliwia Sobecka i Bronis砤w Wróblewski. W秗ód zebranych byli: dyrektor szko硑 - pan Tadeusz Burczyk, wicedyrektor - pan Andrzej Prabucki, kierownik praktycznej nauki zawodu - pani Stanis砤wa G潮b - Brandt, grono pedagogiczne, zaproszeni go禼ie, pracownicy szko硑 oraz uczniowie.

Oficjalnego rozpocz阠ia nowego roku szkolnego dokona dyrektor szko硑 - pan Tadeusz Burczyk, który, adresuj眂 swoj wypowied do nauczycieli ucz眂ych i rozpoczynaj眂ych prac, pracowników administracji i obs硊gi, rodziców i uczniów, zwróci uwag na sukcesy odniesione przez absolwentów szko硑 na maturze i egzaminach zawodowych. 痽czy tegorocznym maturzystom jeszcze wy縮zych not. Szczególnie ciep砮 s硂wa us硑szeli uczniowie stoj眂y przed kolejnym etapem swojej edukacji, czyli pierwszoklasi禼i. Swoje przemówienie dyrektor zako馽zy 縴czeniami wytrwa硂禼i i du縪 si w nowym roku szkolnym dla ca砮j szkolnej spo砮czno禼i.

O zabranie g硂su poproszony zosta przyby硑 go舵 - pan Patryk Gabriel, cz硂nek Zarz眃u Powiatu Starogardzkiego, który w swoim wyst眕ieniu podkre秎i, 縠 Technikum Nr 1 w Zespole Szkó Ekonomicznych jest placówk niezwykle cenion w regionie. Gratuluj眂 uczniom wyboru szko硑, 縴czy zdobywania wiedzy, która zapewni 縴ciow m眃ro舵 w przysz硂禼i.

G硂s zabra砤 równie przewodnicz眂a Samorz眃u Szkolnego, Magdalena Gromowska, 縴czy砤 wszystkim: nauczycielom i uczniom wytrwa硂禼i, a uczniów klas pierwszych zapewni砤 o 縴czliwo禼i ze strony starszych kole縜nek i kolegów.

Prowadz眂y akademi przypomnieli zebranym, 縠 dzie 1 wrze秐ia zosta na sta砮 wpisany do kalendarza jako data 秏ierci wielu niewinnych Polaków. W atmosfer wybuchu II wojny 秝iatowej wprowadzi硑 obecnych fragmenty odczytanych pami阾ników, poezja polskiego poety – 縪硁ierza, Krzysztofa Baczy駍kiego oraz piosenka ,,Bia硑 krzy”. Uczniowie, sk砤daj眂 ho砫 wszystkim walcz眂ym i poleg硑m w czasie II wojny 秝iatowej, zaakcentowali ich niez硂mn i bohatersk postaw, która mo縠 by dla wspó砪zesnych drogowskazem w nauce i pracy.

Akademia z okazji nowego roku szkolnego i rocznicy wybuchu II wojny 秝iatowej przygotowana zosta砤 pod opiek polonistki - pani Ewy Balcerzak i wychowawcy klasy II Ta - pana Mariusza Be砪z眂kiego przez: Oliwi Sobeck, Bronis砤wa Wróblewskiego, Mariusza Chwaszczy駍kiego, którzy prowadzili uroczysto舵 i Justyn Guzi駍k, Natali Kuczy駍k, Aleksandr Burczyk, Mateusza B砤szkowskiego oraz Patrycj Sawick z klasy III Td i Daniela Pawlaka z IV Ti, którzy zaj阬i si opraw muzyczn uroczysto禼i. Dekoracj wykona pan Józef Olszynka.

Po oficjalnej cz甓ci uroczysto禼i uczniowie udali si na spotkanie ze swoimi wychowawcami, a uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z dyrektorem szko硑, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem na hali sportowej, nast阷nie pod opiek swoich wychowawców zwiedzali szko酬.

Ewa Balcerzak