Praktyki w Darmstadt

W sobot 02 maja 2015 r. 16 uczniów z klasy III Tch i III Tbr wyjechao do Darmstadt w Niemczech na praktyki. Opiekunkami byy Panie: Elbieta Szulca i  Karolina Szlachcikowska ( od 02.05.2015 do 09.05.2015) oraz Panie: Stanisawa Gb Brandt i Magorzata wieczkowska (od 10.05.2015 do 16.05.2015). Wyjazd ten odby si  w ramach Projektu  Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery - "Der Schlüssel zur Karriere"  Nr projektu: 2014-1-PL01-KA102-001876,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

To ju kolejny wyjazd na praktyki zagraniczne uczniów naszej szkoy. Uczniowie odbyli 80 godzinne praktyki w 11 zakadach pracy  w Darmstadt i okolicy. Dziki nim mogli realizowa program praktyk w nauczanych zawodach oraz doskonali umiejtnoci jzykowe. Zdobyte dowiadczenia bd mogli wykorzysta w przyszej pracy zawodowej.

Firmy które przyjmoway naszych uczniów:

Nazwa zakadu pracy

Nazwisko imi praktykantów:

Farbenkrauth; Heidelberger Str. 195, 64285 Darmstadt

Schenk ukasz

Deutsche Telekom AG; Pallaswiesenstraβe 176, 64293 Darmstadt

Borucki Patryk

Piernicka Aleksandra

Nakielska Marcelina

Skrobisz Agata

Nanu Nana, am Hauptbahnhof, 64293 Darmstadt

Zamylewska Sylwia

Prosol Lacke-Farben GmbH, Pallaswiesenstraβe 153, 64293 Darmstadt

Cichon Jakub

T.O.M.S. Flugreisen, Elisabethenstraβe 39, 64283 Darmstadt

Bawelska Paulina

D. FAIX & SÖHNE GMBH, Elisabethenstraβe 1-3, 64283 Darmstadt

Wisniewska Paulina

Parfümerie Douglas, EKZ Loop, Gutenbergstraβe 5, 64331 Weiterstadt

Zalewska Adrianna

Hornbach Baumarkt AG, Otto-Röhm-Straβe 76, 64293 Darmstadt

Grabowska Julia

Wiczkowski Marcin

Vogelsang-Schmuck, Heidelberger Landstraβe 200, 64297 Darmstadt- Eberstadt

Chabowska Weronika

Riegler GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 80, 64367 Mühltal

Wooszyk Klaudia

COUNT+CARE GmbH

Jägertorstraße 207

64289 Darmstadt

Pepliska Klaudia

Schützmann Natalia

Uczniowie codziennie dojedali do firm rodkami komunikacji miejskiej a po 8 godzinnej praktyce wracali do miejsca zakwaterowania  w Jugendherberge Darmstadt oraz do Hotelu  Hornung.

Uczniowie dziki praktykom zapoznali  si ze specyfik pracy w firmach zagranicznych, poprawili swoje umiejtnoci jzykowe i komunikacyjne oraz uwierzyli w swoje moliwoci oraz nabrali pewnoci siebie. Poprzez udzia w praktykach zagranicznym przezwyciyli obawy przed wyjazdem do innego kraju, dziki czemu bd bardziej mobilni na midzynarodowym  rynku pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymaj certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobility potwierdzajce odbycie zagranicznej praktyki zawodowej w Niemczech oraz wykonywane zadania oraz zdobyte umiejtnoci  i kompetencje zawodowe. Dokumenty te bd mogli wykorzystywa w caym swoim yciu zawodowym.

Po zakoczeniu praktyk uczniowie bd brali czynny udzia w propagowaniu idei uczestnictwa w projektach finansowanych ze rodków Unii Europejskiej wród uczniów naszej szkoy oraz w rodowisku lokalnym. Ich ogromne zadowolenie z odbytych praktyk bdzie najlepsz zacht dla innych uczniów do udziau w podobnych projektach.

Koordynator projektu

Elbieta Szulca