Bezpieczni na drodze

Dnia  27.04.2015 roku uczniowie klas pierwszych  uczestniczyli w programie edukacyjno-profilaktycznym pn.: “ Bezpieczni na drodze”, które odbyo si w auli Zakadów Farmaceutycznych Polpharma w Starogardzie Gdaskim. Akcja ta ju od wielu lat jest realizowana przy wspópracy ze Starostwem Powiatowym, Komend Powiatow Policji I Pastwow Stra Poarn i cieszy si duym zainteresowaniem.

Pan Wodzimierz Roznerski, dowiadczony ratownik medyczny, jako prowadzcy spotkanie, skupi uwag modych ludzi na rónych aspektach  uczestniczenia w ruchu drogowym zarówno zwizanych        z prowadzeniem pojazdów, jak rowerzystów czy pieszych. Pan Roznerski mówi o koniecznoci zachowania bezpieczestwa na drogach, nie lekcewaenia znaków drogowych i przedstawi uczniom skutki lekcewaenia przepisów  i braku rozsdku, niestety czsto tragiczne.

Podczas prezentacji modzie dowiedziaa si take jakie s skutki palenia tytoniu i co moa zyska zrywajc z naogiem. Najcenniejsze jest zawsze nasze zdrowie.

Prowadzcy zachci uczniów do bycia odpowiedzialnym kierowc, aby nie stwarza zagroenia sobie i innym uczestnkom ruchu drogowego oraz jak wielk wartoci jest ludzkie ycie.

Koordynator Szkoy Promujcej Zdrowie – Iwona Grudziska.