POLSKO – NIEMIECKA WYMIANA MDZIE痀

Zespó Szkó Ekonomicznych - Hildegardisschule

Ju po raz kolejny uczniowie i nauczyciele naszej szko硑 go禼ili u siebie m硂dzie  i nauczycieli z partnerskiej szko硑 z Niemiec. W dniach 13.04.2015. – 17.05.2015. razem realizowali projekt pod tytu砮m adami miejsc pami阠i I i II wojny 秝iatowej w Polsce i w Niemczech. Wspólna przysz硂舵 m硂dych Polaków i Niemców w zjednoczonej Europie wymaga znajomo禼i historii. Jej popularyzacja w秗ód m硂dzie縴 podczas wspólnego polsko-niemieckiego spotkania  by砤  gównym celem projektu.
Gospodarze (9 uczniów) i  go禼ie (11 uczniów) tematem swoich prezentacji multimedialnych uczynili zarówno niewielkie, stosunkowo ma硂 znane miejsca pami阠i, w których dzi znajduj si zazwyczaj tylko niepozorne tablice pami眛kowe lub ma砮 pomniki przypominaj眂e o pope硁ionych tam potwornych zbrodniach, jak i znane miejsca pami阠i, czyli obozy zag砤dy. Nasi uczniowie swoim niemieckim rówie秐ikom przekazali , min. informacje o Lesie Szp阦awskim, Muzeum Poczty Polskiej czy Westerplatte. Przygotowane przez uczestników prezentacje zosta硑 wykorzystane do wykonania wspólnej wystawy na szkolnym holu.

 

Nasi go禼ie w pierwszym dniu wizyty, dzi阫i du縠mu zaanga縪waniu uczniów z klasy II Ta: Annie Szlachcikowskiej i Micha硂wi Szewielowi  zwiedzili szko酬 – równie nowoczesn jak ich.
W nast阷nych dniach m硂dzie i nauczyciele z Münster uczestniczyli w lekcjach: j陑yka niemieckiego, angielskiego, polskiego, religii. Niezapomniane wra縠nie, szczególnie na m硂dzie縴 z partnerskiej szko硑 wywar砤 lekcja historii poprowadzona przez pani Aleksandr Slosarsk. Uczniowie uzyskali informacje na temat genezy  i wybuchu II wojny 秝iatowej w Polsce i obejrzeli wstrz眘aj眂y film
o obozie Stutthof. Lekcja ta mia砤 na celu przygotowanie naszych go禼i do zwiedzania muzeum znajduj眂ego si obecnie w by硑m miejscu zag砤dy, w którym w ci眊u ponad 5 lat dzia砤lno禼i zarejestrowano oko硂 110 000 wi昙niów. Byli oni obywatelami 28 pa駍tw, zarówno europejskich, b阣眂ych pod niemieck okupacj, ale i pa駍tw neutralnych oraz Stanów Zjednoczonych.
W planie wymiany znalaz砤 si równie ca硂dniowa wycieczka do Sztutowa, na Westerplatte, do Gda駍ka i Sopotu. Starali秏y si w krótkim czasie pokaza miejsca wa縩e w  naszej historii, a tak縠 ciesz眂e si ogromnym zainteresowaniem turystów odwiedzaj眂ych Polsk: Ko禼ió Mariacki, Ratusz, Dwór Artusa, Z硂t Bram, Fontann Neptun. W Sopocie zaproponowali秏y spacer po molo, ulic Bohaterów Monte Cassino - s硑nnym deptakiem , by zrobi pami眛kowe zdj阠ie przed atrakcj tam si znajduj眂 - Krzywym Domkiem.


Okazj do integracji polskiej i niemieckiej m硂dzie縴 by硑 popo硊dniowe zaj阠ia sportowe, w których wzi阬i udzia wszyscy uczestnicy wymiany: uczniowie i nauczyciele.  Zaproponowane  przez nauczycieli wychowania fizycznego gry i zabawy cieszy硑 si równie zainteresowaniem m硂dzie縴 realizuj眂ej
w tym samym terminie projekt w ramach programu Comenius.

Nasi go禼ie wraz z dyrektorem Tadeuszem Burczykiem i koordynatorem pani Ew Balcerzak  oraz  pani Stanis砤w G潮b – Brandt uczestniczyli w spotkaniu ze starost naszego powiatu, panem Leszkiem Burczykiem, który jest  wielkim sympatykiem mi阣zynarodowych wymian m硂dzie縴. Go禼ie wys硊chali interesuj眂ej charakterystyki naszego regionu oraz uzyskali informacje na temat specyfiki polskiego szkolnictwa. Spotkanie zako馽zy硂 si rozdaniem upominków oraz 縴czeniami realizacji wielu wspólnych  projektów.

Podtrzymana zosta砤 tradycja naszych polsko - niemieckich wymian. Odby硂 si spotkanie
w karczmie ,,Pod Wygod” w Suminie, gdzie zgromadzili si wszyscy zaanga縪wani
w projekt: go禼ie, gospodarze, dyrekcja i nauczyciele.  I tym razem by硂 sympatycznie
i weso硂. Uczestnicy wymiany: uczniowie i nauczyciele zostali uhonorowani pami眛kowymi dyplomami zawieraj眂ymi informacje o realizowanym projekcie i wspólne zdj阠ie wszystkich uczestników wymiany. Go禼ie otrzymali ma砮 upominki propaguj眂e Kociewie oraz s硂dkie niespodzianki.

Tegoroczn wymian uczniów mo縠my zaliczy do bardzo udanych. Realizacja programu pozwoli砤 na integracj polskiej i niemieckiej m硂dzie縴 oraz nauczycieli. Nasi uczniowie doskonalili j陑yk niemiecki, a uczniowie szko硑 partnerskiej podejmowali nie秏ia砮 próby nauki j陑yka polskiego.
Pozytywna opinia uczniów jest dla nauczycieli najwi阫sz nagrod i motywacj do zaanga縪wania w polsko – niemieck wymian m硂dzie縴 w przysz硂禼i.

Dzi阫uj rodzicom uczniów, którzy go禼ili u siebie m硂dzie niemieck i swoj trosk  i serdeczno禼i przyczynili si do stworzenia wspania砮j atmosfery, w której up硑n背 pobyt naszych go禼i. Dzi阫uj dyrekcji naszej szko硑  i nauczycielom pomagaj眂ym w realizacji projektu - paniom: Stanis砤wie G潮b- Brandt, która go禼i w swoim domu koordynatora z Hildegardisschule, Aleksandrze Slosarskiej, Ma砱orzacie Dietrich, nauczycielom wychowania fizycznego, naszym germanistkom:  w szczególno禼i pani Ma砱orzacie ieczkowskiej, która wspiera砤 mnie od pocz眛kowej fazy projektu i przez ca硑 czas jego realizacji oraz pani Karolinie Szlachcikowskiej, Beacie Czerniejewskiej i Joannie Czepirskiej.

Projekt by realizowany dzi阫i wsparciu finansowemu Polsko – Niemieckiej Wspó硃racy M硂dzie縴.

Koordynator projektu Ewa Balcerzak

 

Zapraszam do obejrzenia zdj赕 autorstwa Danieli Rybarskiej i Filipa Weyera.