WYNIKI KONKURSU pn. „ PRZEPIS NA 痀CIE”

Do konkursu pn „Przepis na 縴cie”, organizowanego w ramach programu Szko硑 Promuj眂ej Zdrowie,  zg硂si硂 si 23 uczniów.

Tematyka konkursu dotyczy砤 promocji zdrowia i zdrowego stylu 縴cia oraz propagowania zasad racjonalnego 縴wienia i aktywno禼i ruchowej.

Zadaniem uczestników by硂 przygotowanie prezentacji multimedialnej lub krótkiego filmu .

Wszystkie nades砤ne prace by硑 ciekawe, starannie przygotowane , zawiera硑  przemy秎enia i propozycje dbania o w砤sne zdrowie przez ca砮 縴cie.

Podczas weryfikacji prac komisja kierowa砤 si nast阷uj眂ymi kryteriami:

- zawarto舵 merytoryczna prezentacji;

- przejrzysto舵;

-zrozumia硑 j陑yk przekazu

- estetyka i wygl眃 wizualny ( szata graficzna).

 Po d硊gich  i trudnych naradach komisja wy硂ni砤 3 najlepsze prace:

- Natalia Narloch    kl. I Td

- Paulina Stangel     kl.I Tb

- Kinga Kosznik      kl.II Ta

Laureaci otrzymali  karty upominkowe EMPIK  o warto禼i 50 z.  GRATULUJEMY! J

Na wyró縩ienie zas硊guje klasa 2 Ta, która nades砤砤 najwi阠ej prac.

Oceny prac dokonali cz硂nkowie szkolnego zespo硊 Szko硑 Promuj眂ej Zdrowie  w sk砤dzie:

Iwona Grudzi駍ka – koordynator Szko硑 Promuj眂ej Zdrowie

Aneta Rabczuk-Szarmach – nauczyciel biologii

Iwona Walendzik – nauczyciel wychowania fizycznego

S砤womir Reszka – nauczyciel informatyki.

 

Tags