POLSKO – NIEMIECKA WYMIANA MDZIE痀

Hildegardisschule                           Zespó Szkó Ekonomicznych


Losy naszych bliskich wpisane w histori II wojny 秝iatowej  - to temat projektu realizowanego podczas polsko - niemieckiej wymiany m硂dzie縴.
Ju po raz dziesi眛y dosz硂 do spotkania uczniów i nauczycieli Hildegardisschule z Münster i Zespo硊 Szkó Ekonomicznych ze Starogardu Gda駍kiego.
W dniach 17.03.2015 - 21.03.2015 gospodarze (10 uczniów) i go禼ie (10 uczniów) w ramach polsko - niemieckiej  wymiany m硂dzie縴 realizowali  wspólny projekt. Zespó Szkó Ekonomicznych reprezentowali: Daniela Rybarska(IITa), Karolina Bobkowska, Dominika Landowska, Jagoda Trygalska, Paulina To砪zyk, Marta Suchocka, Natalia Szachta (IITb), Maciej Hofman (IITd),  Karolina Bo (IIITa) oraz Natalia Saweczko (IVTc). Opiek sprawowa硑: pani Ewa Balcerzak - koordynator wymiany, Stanis砤wa G潮b – Brandt – kierownik praktycznej nauki zawodu oraz Ma砱orzata ieczkowska - nauczyciel j陑yka niemieckiego, która zajmowa砤 si t硊maczeniem zarówno w fazie przygotowawczej projektu jak i w czasie jego realizacji w Münster.

W pierwszym dniu uczniowie zaprezentowali efekty indywidualnych przygotowa: us硑szeli秏y historie ludzi, zarówno Polaków jak i Niemców,  na których 縴ciu wojna odcisn瓿a swe pi阾no.
O losach, cz阺to tragicznych, opowiedzieli najbli縮zym: dzieciom, wnukom, prawnukom, krewnym.
Kolejnym etapem realizacji projektu by硂 przygotowanie plakatów zawieraj眂ych refleksje m硂dzie縴 pod wp硑wem us硑szanych historii o ludziach, którzy prze縴li piek硂 wojny. Powsta砮 w polsko - niemieckich grupach prace zosta硑 wykorzystane do przygotowania wspólnej wystawy na szkolnym holu.

W planie wymiany znalaz si równie udzia uczniów z Polski w lekcjach: matematyki i
 j. angielskiego. By砤 to okazja do poznania metod i form kszta砪enia wykorzystywanych w niemieckiej szkole.
Dowiedzieli秏y si równie, w jaki sposób uczniowie partnerskiej szko硑 mog doskonali swoje teatralne  czy muzyczne zdolno禼i. Artystycznie utalentowana niemiecka m硂dzie pod opiek swoich nauczycieli przygotowa砤 inscenizacj komedii W. Szekspira ,,Sen nocy letniej”. Przedstawienie odby硂 si w godzinach wieczornych w szkolnej auli, gdzie na widowni zasiedli dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie. W przerwie spektaklu przygotowany zosta pocz阺tunek.

Dzi阫i uprzejmo禼i jednego z nauczycieli, w towarzystwie uczniów - gospodarzy  odby si spacer po Münster - jednym z najpi阫niejszych miast w Niemczech. Na uwag zwiedzaj眂ych zas硊guje Katedra 秝. Paw砤, historyczny Ratusz, w którym podpisano Pokój Westfalski, barokowy zamek -siedziba jednej z najwi阫szych wy縮zych uczelni, targowisko funkcjonuj眂e w ka縟 秗od i sobot, usytuowane na placu przy katedrze.
Po wojnie doszcz阾nie zniszczon historyczn cz甓 miasta uda硂 si odbudowa. Münster jest dzi du縴m, licz眂ym ok. 300 tys. mieszka馽ów. To miasto, które wyró縩ia si w narodowych i mi阣zynarodowych zestawieniach jako miasto najbardziej sprzyjaj眂e rowerzystom.

Okazj do integracji polskiej i niemieckiej m硂dzie縴 by砤 wycieczka do Osnabrück. Pobyt w mie禼ie, które zapisa硂 si w historii gównie jako miejsce podpisania Pokoju Westfalskiego zaowocowa zwiedzaniem gotyckiej katedry, któr podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Niemiec odwiedzi papie Jan Pawe II, miejskiego ratusza , gdzie mie禼i si dzi Sala Pokoju z portretami 42 delegatów na kongres pokojowy i w砤dców tamtych czasów, upami阾niaj眂a rokowania pokojowe, a na  górnych pi阾rach mo縩a obejrze makiet miasta z 1633 roku oraz wystaw „Zniszczenie i odbudowa” dokumentuj眂a odbudow Osnabrück po II wojnie 秝iatowej oraz muzeum sztuki, spektakularne muzeum, zaprojektowane przez ameryka駍kiego architekta Daniela Libeskinda, prezentuje 縴cie
 i twórczo舵 zamordowanego w 1944 roku w O秝i阠imiu 縴dowskiego artysty i syna miasta, Felixa Nussbauma.

Ka縟a wymiana przynosi wiele korzy禼i: wzrasta motywacja do nauki j陑yka obcego
i nast阷uje przyrost kompetencji komunikacyjnej. Uczniowie, poznaj眂 swoich niemieckich rówie秐ików i ich rodziny, zapoznaj si tym samym z kultur kraju partnerskiego. Przebywanie
w niemieckich rodzinach stanowi okazj do prze砤mywania stereotypów. Bardzo wa縩ym efektem programu jest nawi眤ywanie przyja糿i i ich kontynuowanie.
Ostatnia wymiana by砤 równie niezapomnian lekcj historii.

Projekt by realizowany dzi阫i wsparciu finansowemu Polsko – Niemieckiej Wspó硃racy M硂dzie縴.

Ewa Balcerzak – koordynator wymiany

 

 

Tags