WYNIKI REKRUTACJI

Akcja 1 – „Mobilno edukacyjna”

Projekt - „Mobilno osób uczcych si i kadry w ramach ksztacenia zawodowego” 

 

Do projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do kariery

"Der Schlüssel zur Karriere"

 

Nr projektu: 2014-1-PL01-KA102-001876

 

W zwizku z przeprowadzon rekrutacj pragniemy przedstawi list osób, które zakwalifikoway si do udziau w Projekcie. Najwysz punktacj osignit w wyniku przeprowadzonego, dwuetapowego procesu rekrutacji, a tym samym udzia w Projekcie uzyskao 8 uczniów z klasy 3 Tch oraz 8 uczniów z klasy 3 Tbr. Wyniki  osignite przez  poszczególnych uczniów zestawione s  na  licie  rankingowej.

 

I ETAP REKRUTACJI 

22 uczniów z klas:  trzeciej Technika Handlowca i trzeciej Technika Organizacji Reklamy zoyo  formularze aplikacyjne i zgodnie z zasadami rekrutacji zostay one przyjte. Dao to uczniom moliwo uczestnictwa w procesie rekrutacji.

26 lutego 2015r.uczniowie przystpili do testów z jzyka niemieckiego a 27 lutego  z przedmiotów zawodowych.

 

II ETAP REKRUTACJI 

 Na rozmow kwalifikacyjn, która odbya si 02 marca 2015r. zgosio si 11 uczniów z klasy 3 Tch i 9 uczniów z klasy 3Tbr. Rozmowa kwalifikacyjna odbywaa si przed komisj rekrutacyjn w skadzie:

- Kierownik praktycznej nauki zawodu – Stanisawa Gb –Brandt – przewodniczcy komisji

- Koordynator projektu – Elbieta Szulca

- Nauczyciele jzyka niemieckiego – Karolina Szlachcikowska, Magorzata wieczkowska

- Nauczyciel przedmiotów zawodowych – Mariusz Beczcki

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceniano tre i poprawno wypowiedzi, odporno na stres oraz umiejtno autoprezentacji. Uczniowie wykazywali si wiedz o Projekcie oraz przedstawiali swoje plany i oczekiwania zwizane z wyjazdem na praktyki do Niemiec.

 

WYNIKI KOCOWE REKRUTACJI 

 Po zakoczeniu dwuetapowej rekrutacji przeprowadzono dokadne zestawienie osignitych przez kandydatów punktów. cznie do zdobycia byo 50 punktów.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja Rekrutacyjna sporzdzia dwie listy kandydatów na stae zagraniczne:

- list gówn – 16 osób

-  list rezerwow – 2 osoby

Lista gówna uczestników Projektu:

Lp.

Nazwisko i imi

Punkty

 
 

1

Schützmann  Natalia

48,75

 

2

Piernicka  Aleksandra

48,25

 

3

Pepliska Klaudia

47,50

 

4

Grabowska Julia

46,75

 

5

Nakielska Marcelina

45,50

 

6

Bawelska Paulina

45,00

 

7

Skrobisz Agata

43,10

 

8

Borucki Patryk

42,30

 

9

Winiewska Paulina

41,50

 

10

Cissewska Daria

41,05

 

11

Wooszyk Klaudia

40,35

 

12

Zamylewska Sandra

38,60

 

13

Zalewska Adrianna

38,00

 

14

Wiczkowski Marcin

38,00

 

15

Cichon Jakub

37,75

 

16

Schenk ukasz

37,10

 

Lista rezerwowa uczestników Projektu:

Lp.

Nazwisko i imi

Punkty

 
 

1

Gromowska Daria

36,40

 

2

Galicka Agata

36,25

 

Koordynator projektu

Elbieta Szulca

 

Tags