Seminarium „Smaczna szko砤”

W dniach 23 – 24 pa糳ziernika 2014r. w Jastrz阞iej Górze odby硂 si  Seminarium dla Szkó Promuj眂ych Zdrowie i realizuj眂ych program Szko硑 Promuj眂ej Zdrowie pod has砮m: „SMACZNA SZKO” W seminarium uczestniczy硂 102 nauczycieli z województwa pomorskiego.

Dyrektor Zespo硊 Szkó Ekonomicznych, Tadeusz Burczyk oraz pedagog, Iwona Grudzi駍ka uczestniczyli w tym spotkaniu jako przedstawiciele Szkolnego Zespo硊 ds. Promocji Zdrowia w ramach programu Sieci Szkó Promuj眂ych Zdrowie.

Celem dwudniowego seminarium  by硂:

Seminarium zosta硂 zorganizowane z inicjatywy Pomorskiego Kuratora O秝iaty i Wojewódzkiego Zespo硊 ds. promocji zdrowia i profilaktyki problemów zdrowotnych dzieci i m硂dzie縴.

Do wspó硃racy zaproszono: Instytut 痽wienia i Rozwoju Eligo S.C. w Gdyni i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gda駍ku.

W秗ód go禼i seminarium byli: prof. Barbara Woynarowska z Uniwersytetu Medycznego, dr Jerzy Karpi駍ki Dyrektor Wydzia硊 Zdrowia, Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Urz眃 Wojewódzki w Gda駍ku, Stanis砤w Sumis砤wski zast阷ca Dyrektora Departamentu odowiska i Rolnictwa Urz阣u Marsza砶owskiego w Gda駍ku, Stanis砤w Wierycho Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Oddzia Terenowy w Gdyni, Wies砤wa Karaczewska wiceburmistrz miasta W砤dys砤wowo.

Prof. Barbara Woynarowska zapozna砤 zebranych z obszernymi informacjami w zakresie 縴wienia uczniów w wyk砤dzie nt. „Potrzeby uczniów w zakresie edukacji 縴wieniowej i ich 縴wienia w czasie pobytu w szkole”.

Pani Agnieszka Danielewicz, dietetyk, trener 縴wieniowy, Instytut 痽wienia i Rozwoju Eligo przedstawi砤 bardzo interesuj眂y wyk砤d nt. „Tworzenie warunków do od縴wiania w placówkach poprzez budowanie platformy porozumienia i dialogu przez spo砮czno舵 szkoln”.

W czasie seminarium zaprezentowano tak縠 dzia砤nia naszej szko硑 w okresie przygotowawczym, jako przyk砤dy dobrych praktyk,  które przygotowa砤 i przedstawi砤 Iwona Grudzi駍ka, pedagog szkolny i koordynator ds. promocji zdrowia w szkole.

Zespó Szkó Ekonomicznych technikum Nr1, im.Noblistów Polskich zosta przyj阾y   do Wojewódzkiej Sieci Szkó Promuj眂ych Zdrowie.

Podczas seminarium nast眕i硂 podpisanie porozumienia z Wojewódzkim Koordynatorem Sieci Szkó Promuj眂ych Zdrowie o przyst眕ieniu do realizacji programu Szko砤 Promuj眂a Zdrowie.